Konkurs IV Urodziny

REGULAMIN KONKURSU 4. URODZINY FACEBOOK

Z DNIA 24.03.2021r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu IV Urodziny (zwanym dalej “Konkursem”), jest Instytut Medycyny Estetycznej i Dermatologii dr Stawowska, z siedzibą przy ul. Świętojańska 12A; 15-082 Białystok (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest:
  1. Croma Polska Sp. Z O.O.
  2. ITP SA
  3. Organizator Konkursu
  4. Thalgo Poland Sp. Z O.O.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony w siedzibie Organizatora za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/Instytut-Medycyny-Estetycznej-i-Dermatologii-dr-Stawowska (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

 

 1. W Konkursie przewidziano 4 nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest:
  1. Zabieg z użyciem kwasu hialuronowego Croma Saypha Filler
  2. Wypełnienie ust Neauvia Intense Lips
  3. Osocze bogatopłytkowe zabieg na twarz
  4. Kosmetyki profesjonalne ThaLGO
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/Instytut-Medycyny-Estetycznej-i-Dermatologii-dr-Stawowska
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Instytut-Medycyny-Estetycznej-i-Dermatologii-dr-Stawowska
 2. Konkurs trwa od dnia 24 do 31 marca 2021r. do końca dnia.

 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. polubienie fanpage Organizatora, udostępnienie postu zawierającego informację na temat konkursu, zaproszenie, w komentarzu postu, 2 osób do zabawy oraz wybór zabiegu (od 1-4), wpisując numer w komentarzu. w dniach 24 do 31 marca 2021r. do końca dnia.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora www.drstawowska.pl§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze loterii.
 3. Spośród uczestników Organizator wyłoni 4 zwycięzców.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem publicznego posta na Facebooku na profilu https://www.facebook.com/Instytut-Medycyny-Estetycznej-i-Dermatologii-dr-Stawowska oraz za pomocą środków komunikacji teleinformatycznych.
 5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. Po Nagrodę należy się zgłosić najpóźniej do 3 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników. Nagrody nie można przekazywać osobom trzecim.§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2021r. i obowiązuje do 31.03.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.drstawowska.pl
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.drstawowska.pl
 • Dodaj link do:
 • facebook.com